Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné obchodní podmínky Futra

I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou nedílnou součástí smluv, na základě nichž dochází ke zprostředkování koupě, přepravě a/nebo dodávce jakéhokoli zboží (dále jen „Smlouva“), ve kterých je na tyto Podmínky odkazováno ve smyslu ust. § 1741 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), a které jsou uzavřeny mezi společností Futra technologies s.r.o., IČ: 10899022, se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn.  C 123496 (dále jen „Futra“), a koncovým zákazníkem – uživatelem Portálu Futra (dále jen „Uživatel“). Smlouva, na níž tyto všeobecné obchodní podmínky dopadají, může být uzavřena písemně, konkludentně, nebo jakýmkoli jiným způsobem předvídaným OZ, především však za použitím prostředků elektronické komunikace, zejména internetové stránky www.futra.io a aplikace Futra pro zařízení s operačním systémem Android a iOS. Internetová prezentace a aplikace Futra jsou v těchto podmínkách nazývány jen “Portál Futra”.

Jsou-li u kteréhokoli zboží v Portálu Futra uvedeny jakékoli podmínky odlišně, než v těchto Podmínkách, má vždy konkrétní podmínka pro ten který produkt přednost před těmito Podmínkami. Tyto Podmínky může Futra kdykoli jednostranně měnit s účinky pro všechny smluvní vztahy následující po zveřejnění nových Podmínek na internetové stránce www.futra.io.

Portál Futra je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a společnost Futra vykonává k Portálu Futra veškerá majetková práva k němu se vztahující. 

Součástí těchto Podmínek je i věrnostní/ kreditový program pro Uživatele Portálu Futra.

I. Uživatel

Uživatelem Portálu Futra může být jakákoli plně svéprávná osoba starší 18 let. Registrací a užíváním Portálu Futra a každým jednotlivým provedením objednávky Uživatel prohlašuje, že se zcela seznámil s těmito Podmínkami v jejich aktuální verzi a souhlasí s nimi. Provedením objednávky Uživatel prohlašuje, že ji činí svým jménem a na svůj účet, a že zboží, které prostřednictvím Portálu Futra obdrží, bude užívat pro své vlastní potřeby, nikoli za účelem podnikání. Za užívání Portálu Futra nejsou Uživateli účtovány ze strany Futra žádné poplatky. Uživatel však nese náklady vzniklé v souvislosti s realizací přístupu a užíváním Portálu Futra (zejména náklady na internetové připojení Uživatele). Odměna společnosti Futra je součástí ceny za Uživatelem skutečně objednané zboží/služby a hradí ji obchodní partner Futra. Uživatel se zavazuje Portál Futra používat za účelem seznámení se s nabídkou partnerů společnosti Futra, a případnému činění objednávek v souladu s těmito Podmínkami. Uživatel se zavazuje dodržovat při užívání Portálu Futra příslušné právní předpisy a respektovat a šetřit práva třetích osob.

Je zakázáno jakékoli strojové těžení databází Portálu Futra a jakýkoli neoprávněný přístup k Portálu Futra, vyjma užívání Portálu Futra výhradně fyzickou osobou k účelu zde uvedenému. 

II. Prezentace produktů a jejich cena

Produkty, jejichž koupi a dodání Uživateli Futra zprostředkovává, jsou na Portálu Futra uvedeny vždy v cenách včetně daní a poplatků stanovených obecně závaznými právními předpisy. Jedná se vždy o ceny konečné, včetně ceny za dopravu Produktů koncovému zákazníkovi. Dodavatelem produktů inzerovaných na Portálu Futra, je vždy obchodní partner společnosti Futra (dále jen „Partner“), který je v nabídce na Portálu Futra identifikován. Společnost Futra Uživateli zprostředkovává příležitost k uzavření kupní smlouvy, nebo smlouvy obdobné na zboží inzerované Partnerem na Portálu Futra a případně zajistí jeho dopravu určenou Uživatelem na Portálu Futra. Futra za žádných okolností není stranou smlouvy, kterou Uživatel s Partnerem prostřednictvím Portálu Futra uzavře a nenese žádnou odpovědnost za jakost dodaného zboží ze strany Partnera uživateli. Mezi Futra a Uživatelem jsou tak vyloučeny jakékoli nároky z vadného plnění a/nebo nároky na náhradu škody, pokud tak není výslovně stanoveno těmito podmínkami, nebo takovým ustanovením obecně závazných předpisů, od něhož se nelze odchýlit. 

Futra nenese žádnou odpovědnost za obsah, který Partner do Platformy Futra uvede, a tím zpřístupní uživateli. Veškeré obrazové informace jsou pouze ilustrativního charakteru. Partner nese plnou odpovědnost za to, že prostřednictvím Platformy Futra koncovému zákazníkovi sděluje všechny údaje, které mu je povinen sdělovat podle obecně závazných právních předpisů. Partner je povinen řádně uvádět veškeré údaje ohledně zboží, podmínek dodání, a jeho ceny, a tyto údaje v každém okamžiku udržovat aktuální tak, aby kterýkoli uživatel mohl prostřednictvím Platformy Futra nabízené zboží objednat. 

III. Objednávka a uzavření smlouvy

V rámci Portálu Futra může Uživatel činit jakékoli objednávky v hodnotě stanovené Partnerem při prezentaci Produktů v rámci Portálu Futra. O určité výši minimální nebo maximální ceny objednávky je Uživatel informován předem, před jejím finálním potvrzením. Objednávka uživatele (dále jen „Objednávka“) je považována za výzvu k uzavření smlouvy adresovanou Partnerovi, která může, avšak nemusí, být Partnerem akceptována, zejména s ohledem na dostupnost toho kterého produktu a aktuální vytížení Portálu Futra. Uživatel bere na vědomí, že na uzavření Smlouvy s Partnerem není žádný právní nárok. K uzavření smlouvy mezi Uživatelem a Partnerem dojde až konečnou akceptací objednávky v Portálu Futra, kterou je Parter prostřednictvím společnosti Futra a Portálu Futra povinen oznámit Uživateli neprodleně. Mezi stranami je vyloučena náhrada škody z předsmluvní odpovědnosti dle ust. § 1728 – §1730 OZ.

Partner je oprávněn Objednávku odmítnout zejména z důvodu vytížení Portálu Futra, omezené dostupnosti zboží, přepravní kapacity, nebo bez uvedení důvodu. Ze stejných důvodů, nebo i bez uvedení důvodu, je oprávněna společnost Futra odmítnout zprostředkovat Objednávku mezi Uživatelem a Partnerem. 

Uživatel je povinen před odesláním Objednávky ověřit správnost všech údajů, které vyplnil. Objednávka se považuje za uskutečněnou v okamžiku, kdy Uživatel prostřednictvím elektronického zařízení zvolí možnost „Potvrdit Objednávku“ na příslušné stránce Portálu Futra. Tímto okamžikem je učiněná objednávka pro Uživatele závazná. Další postup přijetí a případně vyřizování objednávky je Uživateli sdělen prostřednictvím jeho profilu v Portálu Futra. O akceptaci Objednávky Partnerem bude uživatel informován v Portálu Futra a rovněž e-mailovou zprávou se všemi relevantními údaji. 

Jakékoli změny Objednávky po volbě možnosti „Potvrdit Objednávku“ v Portálu Futra nejsou ze strany Uživatele možné, vyjma případů, kdy s touto změnou vysloví souhlas Partner a zároveň společnost Futra. Společnost Futra může, v případě, že Objednávku uživatele přijme, její obsah jednostranně měnit pouze za podmínek stanovených těmito Podmínkami. Po akceptaci Objednávky Partnerem není možné Objednávku zrušit, vyjma případů, kdy lze odstoupit od smlouvy dle obecně závazných právních předpisů.

Společnost Futra si vyhrazuje právo kontaktovat Uživatele za účelem ověření jeho totožnosti a správnosti Objednávky.

Zobrazí-li se v Portálu Futra informace o času doručení Objednávky, jedná s o kvalifikovaný odhad za běžného běhu událostí. Z principu svého fungování nemůže Portál Futra při odhadu času doručení kalkulovat s dopravními komplikacemi, nehodami, zásahem vyšší moci, nebo nahodilou událostí, která čas doručení ovlivní. Z tohoto důvodu negarantuje společnost Futra doručení v čase, který je jako kvalifikovaný odhad v Portálu Futra zobrazen. 

IV. Realizace objednávky

Po obdržení Objednávky a její akceptaci připraví Partner objednané zboží k přepravě, kterou zajišťuje společnost Futra. Uživatel je povinen Objednávku řádně převzít a uhradit, a to buď platbou umožněno přímo přes Portál Futra před doručením Objednávky, nebo kurýrovi společnosti Futra na místě předání. Platby jsou možné v hotovosti, bankovní kartou, případně prostřednictvím slevových kuponů v Portálu Futra.

Při přebírání Objednávky je Uživatel povinen strpět svoji identifikaci předložením dokladu totožnosti, a to zejména při objednání zboží, které je určeno pouze osobám starším 18 let. Uživatel je rovněž povinen sdělit kurýrovi společnosti Futra PIN kód, který mu byl přidělen spolu s potvrzením Objednávky. 

Objednávka se považuje za splněnou okamžikem, kdy je objednané zboží předáno k rukám Uživatele, a tento jeho převzetí potvrdí zadáním PIN kódu (dále jen „Okamžik doručení“). Spolu se zbožím obdrží uživatel příslušné doklady k Objednávce, zejména potvrzení o dodání a vyúčtování. Tyto dokumenty mohou být uživateli poskytnuty také automatizovaně (e-mailem) tam, kde je to obecně závaznými předpisy připuštěno. Uživatel se zavazuje PIN kód chránit před vyzrazením třetí osobě. Objednávka se považuje za řádně doručenou kdykoli jakákoli osoba na adrese označené pro doručení zadá správný kód PIN kurýrovi společnosti Futra. Je povinností Uživatele být k zastižení na telefonním čísle, které uvedl při registraci do Portálu Futra po celou dobu od vytvoření Objednávky do Okamžiku doručení. Společnost Futra nenese žádnou odpovědnost, pokud nebude Objednávka doručena Uživateli z důvodu, že nebyl kurýrem zastižen kurýrem společnosti Futra. 

Uživatel je povinen Objednávku převzít 10 minut před a 5 minut po čase, který mu bude kurýrem sdělen. Za takto stanovený čas nelze považovat odhad doručení zobrazený v Portálu Futra.

V případě, že uživatel Objednávku nepřevezme, nebo převezme opožděně, ačkoli byl k jejímu převzetí kurýrem Portálu Futra vyzván, je povinen uhradit celou hodnotu Objednávky, bez ohledu na případnou zkázu objednaného zboží tím způsobenou. Za opožděné převzetí se má převzetí objednávky po více, než 5 minutách od zaslání výzvy k vyzvednutí objednávky kurýrem. 

Společnost Futra si vyhrazuje právo v případě Objednávky v hodnotě od 500,- Kč požadovat uhrazení Objednávky v plné výši před dodáním zboží.

V. Obsah smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Partnerem

Společnost Futra ve vztahu mezi Uživatelem a Partnerem vystupuje pouze jako zprostředkovatel a žádným způsobem neručí za splnění jakéhokoli závazku Partnerem vůči uživateli. Právní vztah mezi Uživatelem a Partnerem se řídí především OZ a dalšími obecně závaznými předpisy, a rovněž obchodními podmínkami Partnera, s nimiž Uživatel při odeslání Objednávky vyslovil souhlas v případě, že Partner obchodní podmínky vydal. Obchodní podmínky Partnera mají přednost před úpravou v obecně závazných předpisech tam, kde to zákon připouští.

VI. Právo Uživatele – spotřebitele odstoupit od Smlouvy

Uživatel uplatňuje svá práva ze Smlouvy vždy přímo u Partnera. Uživatel bere na vědomí, že společnost Futra pouze zprostředkovává příležitost uzavřít s Partnerem Smlouvu, a není tedy možné u společnosti Futra realizovat práva, která Uživateli, jakožto spotřebiteli, ze Smlouvy a/nebo jejího porušení, náleží. Práva Uživatele jsou stanovena OZ a dalšími obecně závaznými předpisy, a rovněž obchodními podmínkami Partnera, s nimiž Uživatel při odeslání Objednávky vyslovil souhlas. Obchodní podmínky Partnera mají přednost před úpravou v obecně závazných předpisech tam, kde to zákon připouští. Podmínkami Partnera však Uživatel nemůže být krácen na svých právech, která mu náleží z obecně závazných předpisů. 

Uživatel má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené s Partnerem ve lhůtě 14 dnů, a to i bez udání důvodu, avšak pouze v případech, není možnost takového odstoupení vyloučena těmito Podmínkami, obchodními podmínkami partnera, nebo obecně závaznými předpisy. Uživatel je rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud Partner poruší Smlouvu podstatným způsobem, nebo v dalších případech stanovených závaznými právními předpisy.

V případě odstoupení od Smlouvy je Uživatel povinen předat Partnerovi zpět zakoupené zboží, nebo jej odeslat k rukám Partnera. Partner je povinen navrátit Uživateli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal v plné výši, vyjma případů stanovených závaznými právními předpisy (např. spotřebování části zboží, poničení zboží apod.).

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy uzavřené s Partnerem v případech stanovených dle § 1837 OZ, tj. zejména v případech smlouvy (tak jak je definováno v OZ):

– o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

– o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

– o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

– o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

– o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

– o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

– o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

– o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Vzorový formulář k odstoupení od Smlouvy tvoří přílohu těchto Podmínek.

VII. Právo Uživatele – spotřebitele z vadného plnění a ze záruky.

Uživatel uplatňuje svá práva ze Smlouvy vždy přímo u Partnera. Uživatel bere na vědomí, že společnost Futra pouze zprostředkovává příležitost uzavřít s Partnerem Smlouvu, a není tedy možné u společnosti Futra realizovat práva, která Uživateli, jakožto spotřebiteli, ze Smlouvy a/nebo jejího porušení, náleží. Práva Uživatele z vadného plnění jsou stanovena OZ a dalšími obecně závaznými předpisy, a rovněž obchodními podmínkami Partnera, s nimiž Uživatel při odeslání Objednávky vyslovil souhlas. Obchodní podmínky Partnera mají přednost před úpravou v obecně závazných předpisech tam, kde to zákon připouští. Podmínkami Partnera však Uživatel nemůže být krácen na svých právech, která mu náleží z obecně závazných předpisů.

V případě, že Partner nedodá zboží ve shodě se Smlouvou, bez právních a faktických vad (tj. zboží musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení), má Uživatel nárok na uplatnění práv z vadného plnění.

Uživatel nemůže uplatňovat práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením běžné pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo jedná-li se o vadu, na kterou bylo výslovně upozorněno, nebo kvůli které byla ponížená cena zboží.

Partner odpovídá za veškeré vady, které má zboží při jeho dodání Uživateli. Vyskytne-li se vada u zboží v průběhu 6 měsíců od dodání zboží Uživateli, má se za to, že zboží bylo vadné již při dodání Uživateli.

Převezme-li Partner záruku za jakost, zaručuje se, že zboží bude po určitou dobu způsobilé pro užití k obvyklému účelu a bude vykazovat obvyklé vlastnosti. Uživatel je oprávněn uplatnit právo z vad, které se vyskytnou u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Uživatel není oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění.

Uživatel je povinen oznámit Partnerovi vadu bez zbytečného odkladu a je povinen umožnit Partnerovi vadu přezkoumat. Je-li vada odstranitelná, může se Uživatel domáhat buď opravy zboží, doplnění toho, co chybí, nebo slevy z ceny zboží. Nelze-li vadu odstranit, může Uživatel od Smlouvy odstoupit, nebo požadovat slevu z ceny z boží.

V případě, že dodané zboží nemá smluvené vlastnosti, je Uživatel oprávněn požadovat dodání nového zboží, resp. pokud to povaha zboží umožňuje, může požadovat výměnu pouze části zboží. Není-li uvedené možné, může Uživatel od Smlouvy odstoupit. Byl by takový výkon práva Uživatele neúměrný s ohledem na okolnosti, a zejména pak za situace, kdy je možné vadu odstranit bez zbytečného odklad, má Uživatel právo na odstranění vady.

V případě právní vady zboží, je Uživatel zpravidla oprávněn od Smlouvy odstoupit.

VIII. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a jednotlivá práva Uživatele, jakožto fyzické osoby – subjektu údajů jsou upravena ze zvláštním dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“ na adrese https://about.futra.io/privacy-policy/

IX. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Subjektem pověřeným mimosoudním řešením spotřebitelských sporu, které mohou nastat mezi Uživatelem a společností Futra z uzavřené smlouvy o zprostředkování na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká obchodní inspekce, IČ: 00020869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: www.coi.cz .

X. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající na základě užívání Portálu Futra se řídí právním řádem České republiky.

Právní vztahy neupravené ve Smlouvě, v Podmínkách, v obchodních podmínkách Partnera, nebo jiném dokumentu, jehož stranami jsou společnost Futra, Uživatel nebo Partner, se řídí obecnými ustanoveními OZ. Těmito Podmínkami Uživatel nemůže být krácen na svých právech, která mu náleží z obecně závazných předpisů tam, kde zákon odchýlení v neprospěch spotřebitele neumožňuje. 

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2021

PŘÍLOHA Č. 1 – VZOR ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzor odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

ADRESÁT: ……………………………………. (Název / obchodní firma Partnera)

……………………………………. (Adresa Partnera)

Já, níže podepsaný ……………………………………. (Jméno Uživatele)

……………………………………. (Adresa Uživatele)

……………………………………. (Kontaktní údaje Uživatele – email, telefon)

tímto odstupuji od kupní smlouvy, kterou jsem uzavřel s výše uvedeným adresátem prostřednictvím internetové stránky www.futra.io nebo aplikace Futra pro zařízení s operačním systémem Android a iOS, na základě které jsem zakoupil následující zboží:

Zboží: ……………………………………. (Popis a specifikace zboží)

Datum objednání zboží: …………………………………….

Datum přijetí zboží: …………………………………….

Od Smlouvy odstupuji:

1) Bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od doručení

(Nehodící se škrtněte)

2) Z následujících důvodů:

…………………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….

V …………………………………. Dne ……………………………

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za naše služby můžete platit v hotovosti, platebními kartami nebo bankovním převodem. 

 

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Loga banky
 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Pokud z jakéhokoliv důvodu nejste spokojeni s vyřízením vaší objednávky (dodáme vám nesprávnou objednávku, chybí některá z položek, nejste spokojeni s chováním kurýra), volejte okamžitě na telefonní číslo 606 061 662 a vaši reklamaci budeme společně řešit.

  1. Vaše urgentní reklamace vyřizujeme v průběhu otevírací doby na telefonním čísle 606 061 662. Na reklamace obdržené e-mailem budeme reagovat do 48 hodin od doručení zprávy.
  2. Pro nahlášení reklamace si připravte Vaši účtenku, nebo kód objednávky. 
  3. Kupující je povinen si zboží při převzetí překontrolovat, zda odpovídá objednávce.
  4. Pokud kupující obdrží jiné zboží, než si objednal, nesouhlasí s ponecháním výměnou a požaduje dodání zboží dle objednávky, bude mu, je-li to možné, v co nejkratším čase dodáno zboží, které si objednal, v opačném případě mu bude ponížena cena o nedodané zboží.
  5. V případě, že kupující není spokojen s kvalitou zboží, kontaktuje neprodleně prodejce na tel. čísle 606 061 662. Pokud bude shledáno, že nebyly dodrženy obchodní podmínky ze strany prodávajícího, bude nabídnuta kupujícímu výměna zboží. Nové zboží bude kupujícímu dodáno v co nejkratším termínu dle rozvozových podmínek prodejce.
  6. Přijímány jsou pouze reklamace na zboží zakoupené v den reklamace. Reklamace objednávek z předchozích dnů vzhledem k povaze zboží nelze přijmout. Stejně tak nelze přijmout reklamaci na zboží, které je již zcela zkonzumováno a nelze doložit jeho vadu.
  7. Je v zájmu kupujícího, aby si při placení přepočítal vrácené peníze v přítomnosti přepravce.

 

PRODUKTY

Nápoje a některé ingredience mohou být dočasně vyprodány. V těchto případech Vám bude nabídnuta alternativa. Nápoje a přílohy se rozváží pouze s jídlem.

PRODEJ OSOBÁM STARŠÍM 18 LET

Na těchto webových stránkách nabízíme prodej a rozvoz alkoholických nápojů, který je určen osobám starším osmnácti let. Osoby mladší osmnácti let mohou nakupovat pouze výrobky neobsahující alkohol.

ZÁRUKA 100% SPOKOJENOSTI

Společnost Futra technologies s.r.o. dodává pokrmy vynikající kvality, které vám přivezeme vždy ve vyhřívané tašce. Všechny restaurace používají čerstvé a vysoce kvalitní suroviny.

Pokud se i přesto stane, že nejste z jakéhokoliv důvodu spokojeni, poskytujeme výměnu produktu, slevu nebo vrácení peněz. 

AKCE, SPECIÁLNÍ NABÍDKY A SLEVY

Všechny akce, speciální nabídky a slevy musí být uplatněny při objednávce. Nelze požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a nelze je vzájemně kombinovat. Vyhrazujeme si právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv naši akci, speciální nabídku nebo slevu.

OBECNÉ INFORMACE

Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je prezentováno na internetových stránkách www.abastabrno.cz včetně DPH.

Smlouvu je možno uzavřít telefonicky - telefonická čísla pro objednávky jsou +420 606 061 662 nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků.

Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových stránkách www.abastabrno.cz) bude uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Pro společnost Futra technologies s.r.o. nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR. Společnost Futra technologies s.r.o. si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. Společnost Futra technologies s.r.o. si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích a ročních obdobích).

Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

Přijetím objednávky ze strany Futra technologies s.r.o je telefonické odsouhlasení v případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany Futra technologies s.r.o za přijatou, pokud Futra technologies s.r.o  nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany Futra technologies s.r.o ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem Futra technologies s.r.o . Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je Futra technologies s.r.o oprávněna objednávku zrušit (stornovat).

Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci (tj. Futra technologies s.r.o ). Tento souhlas uděluje pro všechny údaje telefonicky předané, obsažené v objednávkovém formuláři či jinak předané, a to na dobu neurčitou. Kupující si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely identifikace klienta a k zařazení do databáze za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb. Údaje nebudou předávány dále s výjimkou předání veřejným orgánům v případě existujícího incidentu a s výjimkou osob zavázaných mlčenlivostí.


PROVOZOVATEL:
Futra technologies s.r.o
IČO: 10899022 / DIČ: CZ10899022
Holandská 878/2, Brno, 639 00

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení